ห้องสมุดเฝ้าระวัง สนับสนุนการทำงานบุคลากรพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

พช.ใสสะอาด

E-book นี้ สามารถอ่านในหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
นับตั้งเเต่เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้เข้าใช้บริการ 4692 ราย

ห้องสมุดการเงินและพัสดุ ห้องสมุดสารบรรณ/อื่นๆ ห้องสมุดงานพัฒนาชุมชน

ห้องโคกหนองนา

กฎกระทรวง 2560 การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบสารบรรณ ปี 2564

มาตราฐานสายงานนักวิชาการพัฒนาชุมช
ปฏิบัติการ


หนังสือแจ้งจังหวัดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ/มอบอำนาจ
การคำนวณราคากลาง ว 206 ลว 1 พ.ค.2562   แบบฟอร์มหนังสือราชการหนังสือภายนอก มาตราฐานสายงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ แบบมาตรฐานกรม1ไร่
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จ.เชียงใหม่   แบบฟอร์มหนังสือราชการหนังสือภายใน   มาตราฐานสายงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการพิเศษ
แบบมาตรฐานกรม3ไร่ 
คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ ว214 18 พค 2563   แบบฟอร์มหนังสือราชการหนังสือประทับตรา   มาตราฐานสายงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ
เนวทางการแก้ปัญหาเทคนิคเรื่องแบบการปรับรูปแปลง
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560   การรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน  มาตรฐานสมรรถนะข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน
ข้อหารือกรมบัญชีกลาง
ระเบียบกระทรวงการคลัง คชจ.ในการฝึกอบรมฯ
ฉบับ 1 พ.ศ.2549
    career_path คุ่มือการจัดซื้อจัดจ้าง.24.11.63-3
ระเบียบกระทรวงการคลัง คชจ.ในการฝึกอบรมฯ
ฉบับ 2 พ.ศ.2552
    พัฒนาชุมชนใสสะอาด ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติ ว89 แล ะว581
ระเบียบกระทรวงการคลัง คชจ.ในการฝึกอบรมฯ
ฉบับ 3 พ.ศ.2555
    มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ
ว581+การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
  ระเบียบกระทรวงการคลัง คชจ.ในการฝึกอบรมฯ
ฉบับ 3แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2555
    พระบรมราโชวาท ๑๙มีค.๖๔ ว89
 ระเบียบพัสดุ 2560   คำสั่ง-ศจพ.-รองประวิตร-ลงนาม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ที่ได้รับงบฟื้นฟูฯ
อพช.มอบอำนาจให้ ผวจ.บริหารงบประมาณ FAQ โคกหนองนา (คำถามที่พบบ่อย)
ppt กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขุดโคก หนองนา โมเดล(วิทยากรสตง.)
การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงาน โคกหนองนา
8 เม.ย.64
ข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างโคกหนองนา รายรุ่นรายแปลง
กวจ 10516
ค่า K งานดิน
คำแนะนำการขุดปรับพื้นที่-ตามหลักวิศวกรรมโคกหนองนา
คุ่มือการจัดซื้อจัดจ้างโครงการโคก หนอง นา โมเดล
คู่มือการใช้แบบมาตรฐานในการทำงานปรับรูป
ตัวอย่างแบบบันทึกข้อตกลงจ้างเหมา นพต
ตาราง Factor F การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
แนวทางการขุดดินด้วยแรงงานคน
แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ
(โคกหนองนาโมเดล)
แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่าย ว 248
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินตามโครงการพช
แนวทางเพิ่มเติมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
(โคกหนองนา)
ประเด็นความเสี่ยง เสี่ยงการทุจริต
หนังสือ-ด่วนที่สุด-ที่-มท-0409_2_ว-1777-
ลว-29-มิย-64 ขยายเวลาถึง 31 ธ.ค.
หนังสือส่งคำแนะนำแนวทางการคำนวณราคากลาง_R
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานชลประทาน

 

เข้าร่วมเเสดงความเห็นในการเข้าอ่านเอกสาร

ท่านได้อ่านเอกสารเรื่องนี้เเล้ว มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร

อ่านเเล้ว มีความเข้าใจดีเเละเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติงาน 83.2 %
อ่านเเล้ว มีความเข้าใจพอสมควรเเละน่าเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติงาน 10.4 %
อ่านเเล้ว ยังไม่ค่อยเข้าใจ ต้องอ่านอีกรอบ 4.8 %
อ่านเเล้ว ไม่เข้าใจเลยเเละไม่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติงาน 0.8 %
อืนๆ 0.8 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 250 คน

เฝ้าระวัง ด้วยความรักและผูกพัน